Category Archives: OFERTA EDUKACYJNA

Szkoły dla młodzieży

Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 325907

Kwalifikacje: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.09 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

 

Opiekun medyczny

Kod zawodu: 532102

Kwalifikacje: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.04 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Cykl kształcenia: 1 rok ( 2 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne   i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.
Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu: 514207

Kwalifikacje: AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.61 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.62 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Technik usług kosmetycznych to osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Potrafi dostosować odpowiedni zabieg do danego typu cery, udziela porad kosmetycznych z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej..

 

OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące po Zasadniczej Szkole Zawodowej – 2 lata
Liceum Ogólnokształcące po Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 3 lata

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS zaprasza na następujące kierunki:
1. Technik administracji – 2 lata
2. Technik BHP – 1,5 roku
3. Technik rachunkowości – 2 lata
4. Technik informatyki – 2 lata
5. Technik opiekun osoby starszej
Akademia Kształcenia Zawodowego LOGOS zaprasza na kierunek:
– Instruktor terapii zajęciowej
– Organizacja pomocy społecznej

Nowość w szkołach LOGOS :

Kwalilikacyjne kursy zawodowe:
– obsługi turystycznej
– fryzjerski
– opiekun medyczny
– handlowiec
– spedytor
– pedagogiczny

Studia licencjackie i magisterskie:
Proponowane specjalności:
1. Amerykanistyka
2. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
3. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
4. Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
5. Dziennikarstwo
6. Studia europejskie
7. Administracja rządowa i samorządowa
8. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
9. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
10. Edukacja publiczna
11. Politologia: Amerykanistyka
12. Polityka rekreacyjno zdrowotna i turystyczna w Polsce i UE
13. Polityka zdrowotna w Polsce i UE
14. Praca socjalna
15. Zarządzanie farmacją
16. Zarządzanie przedsiębiorstwem
17. Zarządzanie w administracji
18. Zarządzanie w służbie zdrowia
19. Administracja rządowa i samorządowa

Więcej informacji o studiach na stronie: nowoczesnestudia.pl

AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

logo_logos

Akademia Kształcenia Zawodowego LOGOS zaprasza na kierunki:

Terapeuta zajęciowy
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Instruktor Terapii Zajęciowej
Tryb nauki: zaoczny

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z terapią zajęciową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta? Chcesz pomagać potrzebującym w domach i zakładach pomocy społecznej? Rozpocznij naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie.
Nauczysz się m.in.
• tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
• oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
• wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
• organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów
• prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego
• korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
• uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych
• uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
• monitorować przebieg terapii zajęciowej
A ponadto nauczysz się:
• motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji
• tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych
• rozwiązywać trudne sytuacje społeczne
• promować zdrowy styl życia
• prowadzić dokumentację terapeutyczną
• organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą
Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
• w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
• psychiatrycznych oddziałach dziennych
• sanatoriach
• warsztatach terapii zajęciowej
• zakładach pomocy społecznej
• dziennych domach pomocy społecznej
• klubach seniora
• środowiskowych domach pomocy społecznej
• świetlicach terapeutycznych
• hospicjach
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

Kurs Pedagogiczny
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tytuł zawodowy: Pedagog
Tryb nauki: zaoczny

Nowoczesne Techniki Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Cykl kształcenia: 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Więcej informacji na temat oddziałów oraz kierunków szkół LOGOS na rok szkolny 2013/2014 możesz znaleźć klikając na ten tekst

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Akademii Kształcenia Zawodowego LOGOS:
Więcej informacji klikając na ten link 

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA

logo_logos

ROCZNA I DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA
SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauka trwa rok (2 semestry) lub dwa lata, tj. 4 semestry, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem TECHNIKA. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Roczna i Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik administarcji
Tytuł zawodowy: Techik administracji
Nauka trwa: 1rok – 2 semstry lub 2 lata- 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Na tym kierunku poznasz podstawowe zagadnienia z prawa administracyjnego. Nauczymy Cię stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych. Dowiesz się jak redagować i sporządzać regulaminy, instrukcje, notatki służbowe. Nauczysz się przygotowywania projektów umów cywilno- prawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urządów oraz przechowywania tych aktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pokażemy Ci jak posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo- księgowej oraz dokumentacje księgowe. Nauczymy Cię profesjonalnego przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji.
Perspektywa zatrudnienia:
Praca Czeka na Ciebie w każdej firmie i instytucji niezależnie od branży. Zatrudnienie znajdziesz między innymi w administracji samorządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich, w urzędach państwowych, z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracę możesz również zdobyć w firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych, urzędach skarbowych oraz w bankach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Tytuł zawodowy – Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. My profesjonalnie przygotujemy Cię do wykonywania tego zawodu. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczymy Cię jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywować je do zwiększenia samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania wolnego czasu. Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rechabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.
Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w domach spokojnej starości, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo- leczniczych, hospicjach, fundacjach. Możesz też prowadzić indywidualne warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce ale w cełej Unii Europejskiej.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik rachunkowości
Tytuł zawodowy – Technik rachunkowości
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Wszelkie operacje finansowe przestaną mieć przed Tobą tajemnice. W Logosie wprowadzimy Cię w arkusze rachunkowości, zapoznamy Cię z zasadami sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji operacji finansowych oraz prowadzenie rachunku zysków i strat . Dowiesz się jak profesjonalnie przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je kontrolować i analizować. Nasi specjaliści podzielą się z Tobą wiedzą na temat opracowywania raportów o przewidywanych stuacjach finansowych firmy. Poznasz podstawy prawa i rachunku.
Perspektywa zatrudnienia:
Z tytułem technika rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w wielu instytucjach – w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik turystyki wiejskiej
Tytuł zawodowy – Technik turystyki wiejskiej
Cykl kształcenia – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki – zaoczny

Ukończenie tego kierunku przygotuje Cię do planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, planowania i organizowania działalności agroturystycznej oraz obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Perspektywa zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w licznych gospodarstwach agroturystycznych na terenie całego kraju lub możesz założyć własnej działalności.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik farmaceuta
Tytuł zawodowy: Technik farmaceuta
Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

To zawód, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jeżeli interesuje Cię farmacja, chciałbyś bez problemu znaleźć pracę, ten kierunek będzie idealnym wyborem. Zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji i wytwarzania leków. Umożliwimy Ci uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego i będziesz mógł podjąć pracę w aptece.
Nauczysz się m.in.
• przyrządzać leki recepturowe nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
• przygotowywać do sprzedaży leki gotowe (porcjować, etykietować)
• rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
• charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
• współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego
• nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
• obsługiwać aparatury, urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny
A ponadto nauczysz się:
• posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
• posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
• posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Perspektywy zatrudnienia:
• w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
• punktach aptecznych
• hurtowniach farmaceutycznych
• zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
• zakładach przetwórstwa zielarskiego
• laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego
• laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych
• stacjach sanitarno-epidemiologicznych
• inspekcji farmaceutycznej

Półtoraroczna Szkoła Policealna – Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Tytuł zawodowy: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Cykl kształcenia: 1,5 roku
Tryb nauki: zaoczny
Na tym kierunku nauczymy Cię, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak analizować i oceniać zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwać ich skutki. Nauczysz się również przewidywać potencjalne zagrożenia. Nasi specjaliści zapoznają Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy Ci, jak opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczymy Cię nadzorować warunki pracy i przeprowadzać ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię także z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac. Dowiesz się też, jak szkolić pracowników w zakresie BHP.
Perspektywy zatrudnienia:
Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować jako specjalista w każdej firmie, gdyż szkolenia BHP dla wszystkich nowych pracowników są obowiązkowe. Stałe zatrudnienie znajdziesz w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób. Praca czeka też na Ciebie w organach nadzoru nad warunkami pracy (między innymi w: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Urzędzie Dozoru Technicznego). Możesz również otworzyć własną działalność w tym zakresie.

Dwuletnia Szkoła Policealna – Technik usług kosmetycznych
Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych
Cykl kształcenia: – 2 lata – 4 semestry
Tryb nauki: zaoczny

Nowość w szkołach LOGOS

– Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

logo_logos

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum nauka trwa – 3 lata, tj. 6 semestrów, a na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 lata tj. 4 semestry (osoby po ZSZ przyjmujemy do drugiej klasy). Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po ukończeniu szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.