1. OFERTA EDUKACYJNA

 • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 4 letnie
 • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 3 letnie po ZSZ
 • POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA

Kształcenie w trybie zaocznym

 • technik administracji
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun osoby starszej
 • florysta
 • technik usług pocztowych i finansowych
 • technik ochrony osób i mienia

Kształcenie w trybie stacjonarnym

 • opiekun medyczny
 • terapeuta zajęciowy
 • technik usług kosmetycznych
 • ortoptystka
 • protetyk słuchu
 • masażysta

 

 

Technik administracji

Kod zawodu: 334306
Kwalifikacje: EKA. 01 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA 01 odbywa się pod koniec semestru czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: zaoczny

Na tym kierunku poznasz podstawowe zagadnienia z prawa administracyjnego. Nauczymy Cię stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych. Dowiesz się jak redagować i sporządzać regulaminy, instrukcje, notatki służbowe. Nauczysz się przygotowywania projektów umów cywilno-prawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędów oraz przechowywania tych aktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pokażemy Ci jak posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo- księgowej oraz dokumentacją księgową. Nauczymy Cię profesjonalnego przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji.

To najlepszy kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami i funkcjonowaniem administracji europejskiej, które chcą pracować w jednostkach samorządowych oraz fundacjach unijnych. To kierunek również dla tych, którzy lubią podejmować zadania organizacyjne, chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa i nauk ekonomicznych, by pracować w działach administracyjnych.

technik_administracji

 

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kod zawodu: 325509
Kwalifikacje: BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację BPO.01 odbywa się pod koniec semestru trzeciego
Cykl kształcenia: 1,5 roku ( 3 semestry )
Tryb nauki: zaoczny

Na tym kierunku nauczymy Cię, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, jak analizować i oceniać zagrożenia, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwać ich skutki. Nauczysz się również przewidywać potencjalne zagrożenia. Nasi specjaliści zapoznają Cię z budową maszyn oraz podstawami toksykologii. Pokażemy Ci, jak opracowywać wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i ogólne instrukcje dotyczące BHP oraz na co zwrócić uwagę przy opiniowaniu instrukcji szczegółowych. Nauczymy Cię nadzorować warunki pracy i przeprowadzać ich systematyczne kontrole. Zapoznamy Cię także z procedurami dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac. Dowiesz się też, jak szkolić pracowników w zakresie BHP.

technik_bezpieczenstwa_i_higieny_pracy

 

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Kod zawodu: 341202
Kwalifikacje: SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikacje SPO.03 odbywa się pod koniec semestru czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: zaoczny

Ponieważ społeczeństwo europejskie się starzeje, coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na zawodowych opiekunów. My profesjonalnie przygotujemy Cię do wykonywania tego zawodu. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Nauczymy Cię jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywować je do zwiększenia samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania wolnego czasu. Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.

opiekun_w_domu_pomocy_spolecznej

 

 

Opiekun osoby starszej

Kod zawodu 341202
Kwalifikacja: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo wspierających osobie starszej

Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).

Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej. Najczęściej dobiera on takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.

Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowanie codziennej opieki.

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących.

Podstawowym warunkiem jaki muszą spełniać kandydaci do pracy w tym zawodzie jest sama chęć sprawowania opieki nad drugą osobą. Najczęściej pomocy tej wymagają osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności i zadbanie o własną higienę, dlatego od opiekunów oczekuje się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby.

opiekun_osoby_starszej

 

 

Florysta

Kod zawodu: 343203
Kwalifikacja: OGR.01. Wykonywane kompozycji florystycznej

Florystyka jest dziedziną, która przezywa swój rozkwit w ostatnich latach. Dlatego też wzrosło zapotrzebowanie na florystów, którzy pracować będą nie tylko w kwiaciarniach, ale także w różnego rodzaju firmach usługowych. Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

Zadania stojące przed przyszłym florystą:

 • planowanie wykonywanie projektów dekoracji roślinnych,
 • dobór materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia,
 • przygotowywanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji,
 • wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu,
 • pielęgnacja roślin ciętych, doniczkowych o gotowych dekoracji florystycznych,
 • stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, mieszkaniach itp.,
 • przygotowywanie wystaw i konkursów roślinnych.

florysta

 

 

Technik usług pocztowych i finansowych

Kod zawodu: 421108
Kwalifikacja: EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za obsługę przesyłek pocztowych – ich przyjmowanie, przewóz, wydawanie i doręczanie. Poza tym przyjmuje oraz dokonuje ona wypłat i rozlicza przekazy pieniężne i pocztowe. Technik usług pocztowych i finansowych odpowiada także za czynności rozdzielczo-ekspedycyjne i prowadzenie dokumentacji, a poza tym promuje i sprzedaje towary oraz usługi ubezpieczeniowo-bankowe świadczone przez operatora. Do obowiązków technika usług pocztowych należy także ewidencjonowanie wszystkich świadczonych przez niego usług – w formie elektronicznej, jak też odręcznie. Obsługuje on oprogramowanie komputerowe i wszelkie urządzenia znajdujące się w placówkach pocztowych. Mogą być to np. wagi czy urządzenia frankujące służące do masowej wysyłki korespondencji.

W tej pracy trzeba być dokładnym i sumiennym ważna jest również umiejętność skupienia przez dłuższy czas, ponieważ nie możesz pozwolić sobie nawet na niewielki błąd – często pominięcie jednej cyfry w numerze przesyłki może skutkować problemami z jej dostarczeniem.

Bardzo ważna jest kultura osobista i uprzejmość – praca ta w dużej mierze polega bowiem na obsłudze klienta. Co więcej, dobrze, jeśli jesteś osobą odporną na stres, ponieważ przy takiej liczbie klientów – mowa tu o pracy na poczcie – niekiedy zdarzą się osoby niecierpliwe i rozgoryczone z powodu kolejki czy zagubionej przesyłki. Jako profesjonalista musisz mieć kontrolę nad emocjami i rozładowywać spory, zamiast prowadzić do eskalacji.

technik_uslug_pocztowych_i_finansowych

 

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kod zawodu: 541315
Kwalifikacja: BPO.02. Ochrona osób i mienia

Do zadań pracownika ochrony fizycznej osób i mienia należy: zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli, jak również zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń. Technik ochrony fizycznej osób i mienia nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony.

Ukończenie tego właśnie kierunku daje Państwu możliwość zatrudnienia w firmach ochroniarskich, wewnętrznych służbach ochrony bądź możecie Państwo ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
 • prowadzenia działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
 • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
 • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
 • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 • udzielania pomocy przedlekarskiej
 • posługiwania się bronią palną.

technik_ochrony_fizycznej_osob_i_mienia

 

 

Opiekun medyczny

Kod zawodu: 532102
Kwalifikacje: MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.03 odbywa się pod koniec semestru drugiego
Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Tryb nauki: stacjonarny

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.

Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

opiekun_medyczny

 

 

Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 325907
Kwalifikacje: MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.13 odbywa się pod koniec semestru czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Tryb nauki: stacjonarny

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Terapeuta zajęciowy w ramach swojego zawodu może wykonywać poniższe czynności:

terapeuta_zajeciowy

 

 

Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu: 514207
Kwalifikacje: FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.04 odbywa się pod koniec semestru
Czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )
Tryb nauki: stacjonarny

Technik usług kosmetycznych to osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Potrafi dostosować odpowiedni zabieg do danego typu cery, udziela porad kosmetycznych z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

technik_uslug_kosmetycznych

 

 

Ortoptystka

Kod zawodu 325906
Kwalifikacja:MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Ortoptystka to osoba wykonująca zawód medyczny świadcząca usługi medyczne w zakresie ortoptyki. Ortoptyści zajmują się badaniem widzenia obuocznego oraz leczeniem zachowawczym zaburzeń widzenia oraz współpracy gałek ocznych, a w szczególności zezem i niedowidzeniem. Pacjentami ortoptystów są zarówno dzieci, jak i dorośli.

W ramach diagnozy ortoptycznej ortoptyści wykonują m.in:
• badanie ostrości widzenia i wady refrakcji
• badanie ruchomości gałek ocznych, w tym konwergencji i ruchów sakodowych
• badanie kąta zeza oraz poszczególnych stopni widzenia obuocznego
• badania równowagi sensorycznej oczu
• badanie akomodacji
• badanie fiksacji i korespondencji siatkówkowej
• badania celem doboru pomocy optycznych: okularów, soczewek kontaktowych, pryzmatów.
W ramach terapii ortoptycznej ortoptyści prowadzą leczenie m.in:
• niedowidzenia (w tym metodami pleoptycznymi)
• zeza oraz innych zaburzeń okulomotorycznych
• nieprawidłowej akomodacji i konwergencji
• nieprawidłowej fiksacji i lokalizacji wzrokowej
• anomalnej korespondencji siatkówkowej
• zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej
• trudności w czytaniu i pisaniu spowodowanymi trudnościami wzrokowymi.

Ortoptyści pracują m.in. w: gabinetach ortoptycznych, gabinetach ortoptyczno-pleoptycznych, poradniach leczenia zeza i niedowidzenia, oddziałach okulistycznych, przychodniach. Pracę swą mogą wykonywać m.in. w ramach kontraktu z NFZ, jak i prywatnie, prowadząc własną działalność gospodarczą.

ortoptystka_1

 

 

Protetyk słuchu

Kod zawodu: 321401
Kwalifikacja: MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu.

Kierunek kształcący w zakresie świadczenia usług medycznych protetyki słuchu.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnomedyczne i zawodowe.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w gabinetach protetycznych, przychodni oraz w szpitalu.

Nauka trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje tytuł protetyka słuchu.

Ciekawy i przyszłościowy zawód dający możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach protetyki słuchu
 • pracowniach audiometrycznych
 • pracowniach otoplastycznych
 • pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego
 • jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych
 • prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie protetyki słuchu.

protetyk_sluchu_1

 

 

2. DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Dokumenty naborowe

podanie ZLO LOGOS (zał. nr 1)
podanie PSZ LOGOS dzienna (zał. nr 2)
podanie PSZ LOGOS 1 zaoczna (zał. nr 3)

 • Dokumentacja – egzaminy

matura (zał. nr 4)
egzamin zawodowy (zał. nr 5)

 • Oświadczenia

zobowiązanie ATESTAT (zał. nr 6)