W Piotrkowie Trybunalskim został zmieniony numer telefonu na - 44 649 39 97. Zapraszamy do korzystania z nowego numeru telefonu. Więcej »

Projekt „Znajdź zawód dla siebie – pracuj w Piotrkowie”

Projekt „Znajdź zawód dla siebie – pracuj w Piotrkowie” Więcej »

Bezpłatna nauka w szkołach LOGOS Więcej »

Szkoły LOGOS to: - szeroka i zróżnicowana oferta edukacyjna, - znakomici i fachowi wykładowcy, - wiele oddziałów szkoły - zawsze blisko Ciebie, - indywidualne podejście do każdego słuchacza, - wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych, - bonusy dla słuchaczy i kursantów. Kształcimy osoby dorosłe w każdym wieku !!! Więcej »

Relacja z wyjazdu studyjnego do Brukseli Słuchaczki Szkół LOGOS Więcej »

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS oraz dla słuchaczy Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego LOGOS odbędzie się 22.09.2018r. o godz. 10.00.

Komunikat szkoły

Szanowni Państwo w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych ( RODO ) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt ze szkołą.

Nowy numer telefonu

szkola-logos-piotrkow

 

RODO

Klauzula informacyjna

          o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/słuchacza danych osobowych jest Organ Prowadzący Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS, której przedstawicielem jest Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych
  i Ogólnokształcących LOGOS w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: k.izydorczyklogos@gmail.com, tel. 44 649-39-97
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Pani/Pana/Słuchacza dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– rekrutacji słuchaczy do szkoły (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– w innych przypadkach Pani/Pana/słuchacza dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Odbiorcami Pana/Pani/słuchacza danych osobowych będą:

-podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;

-inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi – delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, Biuro Edukacji m.st. Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim-Referat Edukacji.  W przypadku kontaktu
w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pana/Pani/słuchacza dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych

 w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie Pani/Pana/słuchacza danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej Pani/Pana osoby.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi administracyjnej szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku                                 z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Organ Prowadzący Zespół Szkół Policealnych I ogólnokształcących LOGOS P, której przedstawicielem jest Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 zwany dalej administrującym. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię            i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka  i dzieci.

Telefon kontaktowy do administrującego  44 649-39-97

 e- mail h.gornalogos@gmail.com

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem

 email: k.izydorczyklogos@gmail.com , tel. 44 649-39-97

 1. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej

z pracownikiem umowy o pracę, zlecenia, dzieło. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa oraz biuro rachunkowe.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 2. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w  Zespole Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 5. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa oraz przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Szkoły dla młodzieży

Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 325907

Kwalifikacje: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.09 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

 

Opiekun medyczny

Kod zawodu: 532102

Kwalifikacje: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.04 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Cykl kształcenia: 1 rok ( 2 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne   i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.
Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu: 514207

Kwalifikacje: AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.61 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.62 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Technik usług kosmetycznych to osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Potrafi dostosować odpowiedni zabieg do danego typu cery, udziela porad kosmetycznych z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej..

 

Uczczenie bohaterskiej rodziny Olszewskich, która ratowała rodziny żydowskie

Jak w każdym roku – również w kwietniu 2018r. delegacja Szkół LOGOS w Polsce przybyła do Bulianowa, aby poprzez złożenie kwiatów uczcić bohaterską Rodzinę Olszewskich, która zapłaciła życiem za próbę ratowania dwóch Rodzin żydowskich Rosenthali i Wajntraubów.

W delegacji uczestniczyli Pani Dyrektor mgr Halina Górna, Pani sekretarz redakcji ,, Zeszytów Naukowych Logos” mgr Jadwiga Bijoch oraz Pani mgr Anna Pielużek przedstawiciel Grona Pedagogicznego Oddziału Szkół LOGOS w Piotrkowie Tryb.

szkola-logos-wydarzenia-2 szkola-logos-wydarzenia-1

Wielkanoc 2018

29572546_1714939941894437_1954711341387267009_n

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary,
nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, wesołego Alleluja i pięknych pisanek oraz mokrego Dyngusa zwiastującego pomyślność na cały rok

życzą:
Organ Prowadzący
Dyrektor Szkoły
Grono pedagogiczne
Pracownicy administracji

KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY DO WSZYSTKICH SYMPATYKÓW SZKOŁY !!!

Niezmiernie nam miło poinformować wszystkich sympatyków i przyjaciół Szkoły Logos że proces pisania książki p.t.”Biografia Pułkownika Antoniego Rogozińskiego”-Patrona Szkół LOGOS w Polsce i Rodaka Ziemi Piotrkowskiej przez autorkę – Panią  Kate Murawska z Milwaukee w USA ma się ku końcowi. W związku z tym Towarzystwo Naukowe LOGOS oraz Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS rozpoczyna cykl wydawniczy książki a nasi SYMPATYCY i PRZYJACIELE mają niepowtarzalną okazję być wymienionymi w książce jako sponsorzy. Wystarczy wpłacić kwotę jaką uznasz za właściwą na podane niżej konto. Pieniądze przeznaczone będą na opłacenie kosztów wydania książki.

KONTO: 77 1020 3916 0000 0402 0259 7284

Bank PKO BP
Z poważaniem
mgr Halina Górna-Dyrektor Oddziału Szkół LOGOS- w Piotrkowie Tryb.

Nabory na 2018 rok nadal trwają, serdecznie zapraszamy.

UWAGA !!!

Nabory na 2018 rok nadal trwają, serdecznie zapraszamy do naszej szkoły wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowego ciekawego zawodu czy też podwyższeniem kwalifikacji.Logos BezpłNauka Zima2015-1026 Kontakt: sekretariat szkoły w Piotrkowie tel.: 44 681 84 03

Niech te Święta Bożego Narodzenia

201712 Logos Boze_Narodzenie

przyniosą  wiele radości

– wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery,

by był to czas wyjątkowy, pełen ciepła i życzliwości…

Życzymy aby to Boże Narodzenie upłynęło  w atmosferze miłości  i wzajemnego zrozumienia.

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku,

wielkich sukcesów i mało trosk…

.… i tyle optymizmu, by nie skończył się przez cały zbliżający się rok…

                                                             Organ Prowadzący

                                                             Dorota Rogozińska

                                                             Grono Pedagogiczne

                                                             Pracownicy administracji