W Piotrkowie Trybunalskim został zmieniony numer telefonu na - 44 649 39 97. Zapraszamy do korzystania z nowego numeru telefonu. Więcej »

Projekt „Znajdź zawód dla siebie – pracuj w Piotrkowie”

Projekt „Znajdź zawód dla siebie – pracuj w Piotrkowie” Więcej »

Bezpłatna nauka w szkołach LOGOS Więcej »

Szkoły LOGOS to: - szeroka i zróżnicowana oferta edukacyjna, - znakomici i fachowi wykładowcy, - wiele oddziałów szkoły - zawsze blisko Ciebie, - indywidualne podejście do każdego słuchacza, - wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych, - bonusy dla słuchaczy i kursantów. Kształcimy osoby dorosłe w każdym wieku !!! Więcej »

Relacja z wyjazdu studyjnego do Brukseli Słuchaczki Szkół LOGOS Więcej »

 

Nabór na semestr zimowy

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS prowadzi nabór na semestr zimowy na kierunkach:

 1. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.
 2. Technik BHP

Policealna Szkoła Zawodowa Logos prowadzi nabór na semestr zimowy na kierunku:

 1. Opiekun medyczny

Zapisy w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy

Życzenia

logos-kartka

Rekrutacja na kierunki

W SZKOŁACH LOGOS TRWA JESZCZE NABÓR NA KIERUNKI:

 • ADMINISTRACJA
 • BHP
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • OPIEKUN MEDYCZNY

REKRUTACJA TRWA RÓWNIEŻ W ZAOCZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM LOGOS

ZAPRASZAMY

rekrutacja

Zeszyt naukowy numer nr 8

Zapraszamy do obejrzenia zeszytu naukowego numer 8.

Plik dostępny jest do pobrania z linku poniżej.

 

ZESZYT_NAUKOWY_8

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS oraz dla słuchaczy Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego LOGOS odbędzie się 22.09.2018r. o godz. 10.00.

Komunikat szkoły

Szanowni Państwo w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych ( RODO ) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt ze szkołą.

Nowy numer telefonu

szkola-logos-piotrkow

 

RODO

Klauzula informacyjna

          o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/słuchacza danych osobowych jest Organ Prowadzący Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS, której przedstawicielem jest Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych
  i Ogólnokształcących LOGOS w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: k.izydorczyklogos@gmail.com, tel. 44 649-39-97
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Pani/Pana/Słuchacza dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– rekrutacji słuchaczy do szkoły (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– w innych przypadkach Pani/Pana/słuchacza dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Odbiorcami Pana/Pani/słuchacza danych osobowych będą:

-podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;

-inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi – delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, Biuro Edukacji m.st. Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim-Referat Edukacji.  W przypadku kontaktu
w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pana/Pani/słuchacza dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych

 w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie Pani/Pana/słuchacza danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej Pani/Pana osoby.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi administracyjnej szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku                                 z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Organ Prowadzący Zespół Szkół Policealnych I ogólnokształcących LOGOS P, której przedstawicielem jest Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 zwany dalej administrującym. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię            i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka  i dzieci.

Telefon kontaktowy do administrującego  44 649-39-97

 e- mail h.gornalogos@gmail.com

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem

 email: k.izydorczyklogos@gmail.com , tel. 44 649-39-97

 1. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej

z pracownikiem umowy o pracę, zlecenia, dzieło. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa oraz biuro rachunkowe.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 2. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w  Zespole Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 5. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa oraz przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Szkoły dla młodzieży

Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 325907

Kwalifikacje: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.09 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

 

Opiekun medyczny

Kod zawodu: 532102

Kwalifikacje: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.04 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Cykl kształcenia: 1 rok ( 2 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.
Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne   i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.
Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu: 514207

Kwalifikacje: AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.61 odbywa się pod koniec semestru drugiego

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.62 odbywa się pod koniec semestru czwartego

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry )

Tryb nauki: stacjonarny

Technik usług kosmetycznych to osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Potrafi dostosować odpowiedni zabieg do danego typu cery, udziela porad kosmetycznych z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej..

 

Uczczenie bohaterskiej rodziny Olszewskich, która ratowała rodziny żydowskie

Jak w każdym roku – również w kwietniu 2018r. delegacja Szkół LOGOS w Polsce przybyła do Bulianowa, aby poprzez złożenie kwiatów uczcić bohaterską Rodzinę Olszewskich, która zapłaciła życiem za próbę ratowania dwóch Rodzin żydowskich Rosenthali i Wajntraubów.

W delegacji uczestniczyli Pani Dyrektor mgr Halina Górna, Pani sekretarz redakcji ,, Zeszytów Naukowych Logos” mgr Jadwiga Bijoch oraz Pani mgr Anna Pielużek przedstawiciel Grona Pedagogicznego Oddziału Szkół LOGOS w Piotrkowie Tryb.

szkola-logos-wydarzenia-2 szkola-logos-wydarzenia-1